Jakie dokumenty prowadzi behapowiec w firmie?

W każdej firmie niezależnie od branży w jakiej działa i ilu zatrudnia pracowników, istnieje obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP. To niejako potwierdzenie, że służby BHP wykonały swoje zadanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. …

Dokumentacja BHP
Dokumentacja BHP

BHP

Jakie dokumenty prowadzi behapowiec w firmie?

W każdej firmie niezależnie od branży w jakiej działa i ilu zatrudnia pracowników, istnieje obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP. To niejako potwierdzenie, że służby BHP wykonały swoje zadanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Jakie dokumenty obowiązkowo musi przygotowywać każdy behapowiec?

Najważniejsze dokumenty BHP w firmie

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, jest zobowiązany przepisami prawa do sporządzania i posiadania dokumentacji BHP. Część z dokumentów może być sporządzania według ściśle określonego wzoru, w przypadku pozostałych swoboda jest większa, ponieważ przepisy nie określają jasno ani ich formy, ani obowiązkowej treści. Jakie są najważniejsze dokumenty BHP w firmie?

W każdym przedsiębiorstwie powinno odbywać się wstępne szkolenie BHP dla pracowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę – ten obowiązek jest regulowany przez Kodeks pracy. Po każdym takim wydarzeniu musi zostać sporządzona karta szkolenia wstępnego, umieszczona w teczce osobowej pracownika. Takie szkolenie jest obowiązkowe, za jego brak zarówno pracodawca, jak i przedstawiciel BHP mogą ponieść konsekwencje.

Behapowiec jest zobowiązany również do przygotowywania szkoleń okresowych, potwierdzonych stosowną dokumentacją. W tym przypadku podobnie jak przy szkoleniach wstępnych stosowne zaświadczenie musi znaleźć się w teczce osobistej pracownika.

Rolą przedstawiciela BHP jest również przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na każdym ze stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Specjalista ds. BHP musi nie tylko przygotować ocenę ryzyka, ale również przedstawić ją pracownikowi.

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Taki dokument przygotowywany jest przez służby BHP na podstawie obowiązujących przepisów i ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.

Specjalista BHP zajmuje się również przygotowaniem instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W tym dokumencie lub w załączniku do niego musi znaleźć się również informacja o tym, którzy pracownicy będą w razie sytuacji kryzysowych wyznaczeni do udzielenia pierwszej pomocy, zwalczania pożaru czy koordynacji ewakuacji.

Kolejnym ważnym dokumentem przygotowywanym przez behapowca jest rejestr wypadków przy pracy-obowiązek ten regulowany jest Kodeksem pracy. To samo odnosi się do prowadzenia rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Muszą znaleźć się z nim jedynie te schorzenia, na które narażeni są pracownicy zajmujący poszczególne stanowiska w danej firmie.

W zadaniach behapowca znalazł się również obowiązek sporządzenia dokumentu, który na podstawie charakterystyki działalności firmy będzie zawierał wykaz wszystkich tych prac, które będą wzbronione dla kobiet i osób młodocianych.

Wszystkie dokumenty, jakie zostały powyżej wymienione, muszą być przygotowane przez pracodawcę lub specjalistę ds. BHP (jest to rozwiązanie stosowane najczęściej). Dokumentacja musi być odpowiednio przechowywana, by w razie kontroli czy przetwarzania w celach statystycznych była łatwo dostępna.

Dokumenty nieobowiązkowe w BHP

Jest wiele dokumentów, które co prawda nie są obowiązkowe i przedstawiciel służby BHP nie jest zobowiązany do ich przygotowania, jednak w praktyce bardzo często okazują się przydatne. Nad jakimi dokumentami warto się zastanowić? To przede wszystkim:

  • wykaz obowiązujących w firmie przepisów prawa pracy,
  • wykaz norm obowiązujących i nieobowiązujących w BHP z uwzględnieniem prowadzonej działalności,
  • wykaz instrukcji BHP (dotyczących np. procesów technologicznych, obsługi maszyn i urządzeń technicznych czy zasad postępowania w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia),
  • wykaz stanowisk pracy, na których należą się posiłki profilaktyczne i napoje.
    Tak naprawdę takich nieobowiązkowych dokumentów jest dużo więcej. Ich rodzaj i to czy będą przydatne po sporządzeniu, zależne jest przede wszystkim od charakteru prowadzonej przez zakład działalności, liczny pracowników czy zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dodaj komentarz