Czym zajmuje się specjalista ds. BHP i jak nim zostać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to najważniejsze aspekty, na które powinno się zwracać uwagę przy wykonywania pracy. Dzisiejszy świat jest pełen przepisów – to dobrze, regulują one bowiem stosunki między pracodawcą a pracownikiem, czy między pracownikami. …

Jak zacząć pracę w służbie BHP?
Jak zacząć pracę w służbie BHP?

BHP

Czym zajmuje się specjalista ds. BHP i jak nim zostać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to najważniejsze aspekty, na które powinno się zwracać uwagę przy wykonywania pracy. Dzisiejszy świat jest pełen przepisów – to dobrze, regulują one bowiem stosunki między pracodawcą a pracownikiem, czy między pracownikami. BHP stanowi zbiór norm, które podlegają bezwzględnemu przestrzeganiu przez osoby nawiązujące stosunek pracy. Do tychże zasad należy stosować się pod rygorem ewentualnej kary.

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP oznacza zbiór danych zasad, które określają wprost sposoby wykonywania danej czynności, a przede wszystkim sposoby, aby zapewnić możliwie wszystkim pracującym takie warunki pracy, aby jej wykonywanie było bezpieczne, ale i higieniczne. Nie istnieje konkretna definicja, która wynikałaby bezpośrednio z przepisów prawa. Normy znajdują się w przepisach od artykułu 207 do 212 Kodeksu pracy. Osoby zwane ustawodawcami w tymże dziale sformułowali zarówno obowiązki pracodawcy wynikające z zależności w stosunku pracy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również prawa i obowiązki pracującego w tymże zakresie. Osoby odpowiedzialne za ustawodawstwo nakładają na danego pracodawcę wysokie kary związane z odpowiedzialnością za przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.

Czym zajmuje się specjalista do spraw BHP?

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się na ogół zagadnieniem związanym bezpośrednio z ochroną pracy. Zajmuje się również doradzaniem w kwestiach interpretacji danej normy. Ocenia ryzyko związane z zawodem na konkretnym stanowisku pracy. Ma za zadanie sprawdzać, czy firmy działają zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Osoby, które pełnią stanowisko specjalisty mogą w tym samym czasie prowadzić działalność stricte edukacyjną, co za tym idzie uczyć pracowników zagadnień z tejże dziedziny. Sprawdzają systemy BHP przedsiębiorstw. Do ich zadań należy również ocena wszelkich planów związanych z inwestowaniem czy modernizacją. Prowadzą odbiór techniczny stanowisk pracy, obiektów oraz urządzeń. To, w jaki sposób działa służba bezpieczeństwa i higieny pracy w danym przedsiębiorstwie jest uregulowane przepisami takimi, jak choćby rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jakie wymogi musi spełnić pracownik służby BHP i jak nim zostać?

By zostać specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinno się przede wszystkim mieć wyższe wykształcenie w kierunku pokrewnym bądź bezpośrednio związanym z BHP. Mogą być to uzupełniające studia podyplomowe. Co ważne, obok tego wykształcenia należy podjąć co najmniej roczny stać w służbie BHP. Jest możliwość bycia starszym specjalistą do spraw powyższych, ale, aby nim zostać należy odbyć co najmniej trzyletni staż w służbie BHP. Aby ubiegać się o stanowisko głównego specjalisty staż musi być wykonywany co najmniej przez lat pięć.

Jeśli należysz do osób, które chcą pracować na wyżej wymienionych stanowiskach musisz również ukończyć konkretne szkolenie, które kształci w dziedzinie BHP. Co istotne na tymże szkoleniu są podejmowane takie tematy jak zagrożenie zawodowe, ocena samego ryzyka zawodowego, ustalenie przyczyny danego wypadku, kontrola i ocena bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i przeprowadzenie działania profilaktycznego. Co warte podkreślenia co najmniej raz na lat sześć dana osoba musi brać czynny udział w szkoleniach okresowych. Bowiem dziedzina jaką jest BHP rozwija się bardzo prężnie analogicznie tego samego wymaga się od jej przedstawicieli w formie wyspecjalizowanych pracowników. Zawód specjalisty niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Ciągłe kształcenie jest koniecznością, aby obowiązki były wykonywane w sposób prawidłowy. To nie taka prosta dziedzina. Aby być specjalistą czeka na kandydata dużo teorii i jeszcze więcej praktyki. Ale warto. To bardzo dobry, przyszłościowy zawód.

Obowiązki pracodawcy związane z przepisami BHP

Osoba zatrudniająca ma obowiązek chronienia życia i zdrowia swoich podległych poprzez zapewnianie realizowania bezpieczeństw i higieny pracy na danym stanowisku i w całej działalności gospodarczej, wszystkich jej sektorach. Posiada oczywiście odpowiednie narzędzia wdrażające wykorzystując osiągnięcia techniki oraz nauki. W szczególności osoba zatrudniająca jest zobowiązana zapewniać w zakładzie pracy warunków do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad, norm bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości wydać polecenie o usunięciu uchybienia w tymże zakresie jednocześnie sprawować kontrole nad wykonaniem wydanych poleceń. Co bardzo ważne to organizowanie pracy w sposób zapewniający BHP. Pracodawca musi zapewniać rozwój dobrej polityki, która ma za zadanie zapobiegać wypadkom przy pracy oraz ewentualnego rozwojowi chorób związanych z zawodem uwzględniając zagadnienia techniczne, stosunki społeczne, wpływ czynników na środowisko pracy, warunki pracy, organizację pracy czy odpowiednie oprogramowanie BHP pozwalające zarządzanie systemami BHP w większych przedsiębiorstwach.

Pracodawca jest zobligowany do zapewniania wykonywania decyzji, zarządzeń, wystąpień, jak i nakazów, które są wydawane przez organy bezpośredniego nadzoru nad warunkami panującymi w danej firmie. Osoba, pod którą są osoby zależne musi reagować na konkretne potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz musi starać się dostosować środki, które są podejmowane w celu udoskonalania istniejącego w danym czasie poziomu ochrony życia podległych. Należy brać szczególnie pod uwagę zmieniające się zgodnie z upływającym czasem warunki wykonywania danych zobowiązań. Dodatkowo musi bezwzględnie zapewnić wykonywanie zaleceń od społecznego inspektoratu pracy. Ważną kwestią jest uwzględnienie ochrony życia i zdrowia pracujących młodocianych, jak i pracownic będących w ciąży, karmiących dziecko piersią, czy pracowników z niepełnosprawnościami w ramach podejmowanych działań związanych z profilaktyką. Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń.

BHP – Bezpieczeństwo i ochrona pracownika w pracy?

Nie tylko. Wszystko bowiem działa w dwie strony. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania poleceń przełożonego, ale to pracodawca musi słuchać ewentualnych zastrzeżeń oraz sugestii pracującego. Apel: Pracodawco, musisz konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane
z BHP tak, aby wszystko współgrało i wypadki przy pracy po prostu nie miały miejsca. Prawo nie istnieje po to, aby uprzykrzyć życie posiadaczom działalności gospodarczych. Ma właśnie sprawiać, by praca była efektywna i harmonijna,

Dodaj komentarz