Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym

Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym jest dokumentem, w którym pracownik potwierdza, że został poinformowany o potencjalnych zagrożeniach związanych z jego pracą oraz że przyjmuje odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jest to …

BHP

Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym

Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym jest dokumentem, w którym pracownik potwierdza, że został poinformowany o potencjalnych zagrożeniach związanych z jego pracą oraz że przyjmuje odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jest to ważne dla pracodawcy, ponieważ pozwala na ochronę przed potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku wypadku lub choroby związanej z pracą.

Oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym powinno zawierać następujące elementy:

  1. Imię i nazwisko pracownika oraz jego stanowisko.
  2. Data wystawienia oświadczenia.
  3. Informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z pracą, które zostały przedstawione pracownikowi.
  4. Potwierdzenie przez pracownika, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi ryzyka zawodowego i że będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5. Podpis pracownika potwierdzający, że zapoznał się z oświadczeniem i że jest świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z jego pracą.
  6. Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę, potwierdzający, że pracownik został poinformowany o ryzykach zawodowych.
  7. Daty i sygnatury potwierdzające ewentualne kolejne kontroli i aktualizacji oświadczenia.
  8. Informacja o dostępności oświadczenia dla inspekcji pracy

Oświadczenie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w danej branży.

Bardzo dobry wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym w firmie znajduje się na stronie Gofin, oto link do pobrania wzoru dokumentu.

Dodaj komentarz