Strefy zagrożenia wybuchem EX: 0, 1, 2

W pracy przemysłowej, a także w działalnościach, które wymagają kontaktu z łatwopalnymi substancjami, krytyczne znaczenie ma zrozumienie zagrożeń związanych z możliwością wybuchu i odpowiednie ich zarządzanie. Strefy zagrożenia wybuchem, zdefiniowane jako obszary klasy 0, 1 …

BHP

Strefy zagrożenia wybuchem EX: 0, 1, 2

W pracy przemysłowej, a także w działalnościach, które wymagają kontaktu z łatwopalnymi substancjami, krytyczne znaczenie ma zrozumienie zagrożeń związanych z możliwością wybuchu i odpowiednie ich zarządzanie. Strefy zagrożenia wybuchem, zdefiniowane jako obszary klasy 0, 1 i 2, to szczególne miejsca, w których wymagania dotyczące bezpieczeństwa są niezwykle rygorystyczne. W poniższym artykule jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wyjaśnię, czym są poszczególne klasyfikacje stref zagrożenia wybuchem i jakie przepisy w tych obszarach muszą być stosowane, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko catastroficznej awarii.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem EX

Strefa zagrożenia wybuchem 0, 1, 2 to terminy, które pochodzą bezpośrednio z międzynarodowych standardów takich jak IEC 60079 i ATEX 137 (dyrektywa Unii Europejskiej 99/92/EC), mających za zadanie określenie wymagań w miejscach, gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

Atmosfera wybuchowa definiowana jest jako mieszanka powietrza z substancjami palnymi w postaci gazów, parami, mgłami lub pyłami, w której po zapłonie dochodzi do rozprzestrzenienia się płomienia. Klasyfikacja stref związana jest bezpośrednio z częstotliwością i czasem trwania występowania atmosfer wybuchowych.

 • Strefa 0 jest to obszar, w którym atmosfera wybuchowa występuje stale lub przez długie okresy.
 • Strefa 1 to miejsce, gdzie atmosfera wybuchowa jest prawdopodobna do wystąpienia w normalnej pracy.
 • Strefa 2 określa obszar, w którym atmosfera wybuchowa pojawia się rzadko i tylko na krótki czas.

Strefa EX 0 – nieustanne ryzyko

W strefie 0 atmosfera wybuchowa (gazu, pary lub mgły) jest obecna przez ponad 1000 godzin rocznie. W takich miejscach niezbędne jest ciągłe zastosowanie środków bezpieczeństwa, w tym sprzętu i aparatury, które są zaprojektowane aby przetrwać ekstremalne warunki.

Wymagania dla strefy 0:

 • Aparatura musi być oznaczona symbolem Ex ia, co oznacza, że jest „bardzo bezpieczna”, nawet w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych awarii.
 • Regularne kontrole i konserwacja aparatury zgodnie z rygorystycznymi normami.

Strefa EX 1 – częste ryzyko

Atmosfera wybuchowa w strefie 1 jest obecna krócej niż w strefie 0, ale należy liczyć się z tym, że może pojawiać się w trakcie rutynowych operacji pracowniczych. Obszar ten wymaga ścisłych procedur bezpieczeństwa oraz stosowania sprzętu przystosowanego do takich warunków.

Wymagania dla strefy 1:

 • Sprzęt musi być oznaczony symbolem Ex ib lub Ex mb, co świadczy o zwiększonym bezpieczeństwie urządzenia.
 • Konieczność przeprowadzania regularnych kontroli oraz stosowanie przepisów związanych z instalacją elektryczną.

Strefa EX 2 – okazjonalne ryzyko

Strefa 2 jest rejonem, w którym atmosfera wybuchowa nie występuje często i utrzymuje się przez krótki okres – mniej niż 10 godzin rocznie, jednak ryzyko wciąż istnieje i wymaga uwagi.

Wymagania dla strefy 2:

 • Urządzenia oznakowane symbolem Ex ic wskazujące na „normalne” bezpieczeństwo, nadające się do stosowania w tym typie strefy zagrożenia wybuchem.
 • Kontrole bezpieczeństwa muszą być przeprowadzone, ale mogą być mniej rygorystyczne niż w strefie 0 i 1.

Wymagania ogólne dla wszystkich stref zagrożenia wybuchem EX

Bez względu na klasę strefy zagrożenia wybuchem, istnieje cały szereg przepisów i zasad, które muszą być ściśle przestrzegane w zakładach pracy. Obejmują one:

 1. Stosowanie odpowiednich środków ochronnych, aby zapobiec wybuchom.
 2. Dokonanie oceny ryzyka, które pozwala zidentyfikować potencjalne źródła zapłonu.
 3. Instalowanie właściwych systemów wentylacyjnych w celu rozproszenia niebezpiecznych substancji.
 4. Ograniczenie dostępu do stref zagrożonych tylko dla pracowników przeszkolonych w zakresie działania w obszarach o podwyższonym ryzyku.
 5. Regularne przeglądy techniczne aparatury oraz systemów zabezpieczających, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
 6. Przeprowadzanie regularnych szkoleń dla personelu dotyczących procedur bezpieczeństwa i postępowania awaryjnego.

Wiedza i świadomość pracowników są równie ważne, co techniczne aspekty bezpieczeństwa – ludzki czynnik często odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom. Przestrzeganie tych zasad jest nie tylko kwestią przepisów, ale także odpowiedzialności społecznej i etycznej przedsiębiorstw.

Technologie i innowacje wspierające bezpieczeństwo

Nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w potencjalnie niebezpiecznych strefach. Rozwiązania takie jak czujniki gazów i systemy wizualizacji procesów (SCADA) umożliwiają ciągły monitoring warunków i szybką reakcję na ewentualne zanikanie parametrów bezpieczeństwa. Zastosowanie sprzętu intrinsically safe (wrodznie bezpiecznego), który jest zaprojektowany tak, aby nie generować wystarczającej ilości energii do zapłonu mieszanki wybuchowej, jest coraz bardziej powszechne w przemyśle.

Istotne jest podkreślenie roli normalizacji i certyfikacji – urządzenia używane w strefach zagrożenia wybuchem powinny posiadać odpowiednie atesty i znakowanie, które potwierdza ich zgodność z normami międzynarodowymi. Instytucje takie jak Politechnika Warszawska oferują specjalistyczne kierunki studiów oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, co przekłada się na podnoszenie kwalifikacji inżynierów i techników zatrudnionych w branżach wysokiego ryzyka.

Przyszłość bezpieczeństwa stref zagrożonych wybuchem

Zagadnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem są stale udoskonalane dzięki postępowi nauki i techniki. Rośnie również rola systemów zarządzania bezpieczeństwem, które integrują różne aspekty ochrony przed ryzykiem wybuchu. Międzynarodowe standardy, takie jak ISO 45001 dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, kładą nacisk na systemowe podejście do zarządzania ryzykiem.

W erze internetu rzeczy (IoT, Internet of Things) oraz Big Data, kluczowe staje się wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do optymalizacji bezpieczeństwa pracy. Advanced analytics pozwala na analizowanie trendów i prognozowanie potencjalnych awarii zanim jeszcze do nich dojdzie.

Dodaj komentarz