Rzeczoznawca budowlany – informacje i wymagania

Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania niezależnych ekspertyz w zakresie zagadnień budowlanych. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest nadawany przez organy samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa i świadczy o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia. …

Rzeczoznawca budowlany – informacje i wymagania
Rzeczoznawca budowlany – informacje i wymagania

Praca

Rzeczoznawca budowlany – informacje i wymagania

Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania niezależnych ekspertyz w zakresie zagadnień budowlanych. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest nadawany przez organy samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa i świadczy o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia.

Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, osoba musi spełniać określone wymagania. Należy posiadać tytuł zawodowy, prawnie budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem. Istotnym elementem jest również znaczący dorobek praktyczny. Decyzję o nadaniu tytułu podejmuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, a tytuł jest ważny przez maksymalnie 10 lat.

Posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego otwiera szerokie możliwości zawodowe, pozwalając na wykonywanie ekspertyz, pomiarów oraz udział w pracach komisji i działalności jako biegły sądowy w sprawach budowlanych.

Podsumowanie

  • Rzeczoznawca budowlany to osoba uprawniona do sporządzania niezależnych i samodzielnych ekspertyz w dziedzinie budownictwa.
  • Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, osoba musi spełniać wymagania dotyczące tytułu zawodowego, prawnie budowlanych bez ograniczeń, co najmniej 10 lat praktyki i znaczącego dorobku praktycznego.
  • Decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego podejmuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.
  • Tytuł rzeczoznawcy budowlanego otwiera szerokie możliwości zawodowe.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, osoba musi spełniać określone kwalifikacje. Aby to osiągnąć, osoba musi korzystać z pełni praw publicznych i być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Istnieją również wymogi dotyczące tytułu zawodowego, które mogą obejmować tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Ponadto, osoba musi posiadać prawnienia budowlane bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Ważne jest również posiadanie znaczącego dorobku praktycznego, który musi zostać potwierdzony przez co najmniej trzy osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, osoba musi spełnić określone kwalifikacje, członek izby samorządu zawodowego, posiadać odpowiedni tytuł zawodowy, prawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Wymagane jest również posiadanie znaczącego dorobku praktycznego, który musi zostać potwierdzony przez co najmniej trzy osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, należy przystąpić do procedury kwalifikacyjnej organizowanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, w którym należy zawrzeć niezbędne dokumenty.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to:

  • Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • Odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń
  • Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego
  • Życiorys zawodowy
  • Dowody potwierdzające odbycie 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
  • Dowody potwierdzające posiadanie znaczącego dorobku praktycznego

Wniosek musi również być poparty dowodem wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Po złożeniu wniosku, następuje analiza formalna, w trakcie której Krajowa Komisja Kwalifikacyjna sprawdza kompletność dokumentów. Następnie odbywa się rozmowa z wnioskodawcą, w celu wyjaśnienia kwestii związanych ze spełnieniem warunków pełnienia funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Ostateczna decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest podejmowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

Po uzyskaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, można rozpocząć pełnienie funkcji w zakresie ekspertyz i opinii związanych z zagadnieniami budowlanymi.

Rzeczoznawca budowlany – jakie są obowiązki?

Rzeczoznawca budowlany ma szeroki zakres obowiązków. Jest uprawniony do sporządzania ekspertyz budowlanych związanych z robotami budowlanymi, zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania obiektów budowlanych.

Może również wykonywać pomiary oraz formułować wnioski i zalecenia, które często są wykorzystywane przez organy państwowe w celu rozwiązania sporów związanych z procesem budowlanym.

Rzeczoznawca budowlany ma również możliwość udziału w pracy komisji oraz występowania jako biegły sądowy w sprawach dotyczących uprawnień budowlanych.


zakres obowiązków


Jego obowiązkami są przeprowadzanie kontroli okresowej obiektów budowlanych oraz wnioskowanie na temat ich stanu technicznego i konserwacji.

Dzięki swoim ekspertyzom budowlanym, rzeczoznawca budowlany pełni istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz jakości realizowanych inwestycji budowlanych.

Jakie są koszty uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego?

Koszty postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynoszą w roku 2022 – 1200 zł. Do tego należy doliczyć niewielką opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji administracyjnej (10 zł).

Wniosek trzeba złożyć do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza analizę formalną i rozmowę z wnioskodawcą. W przypadku ponownego ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, konieczne jest ponowne wniesienie pełnej opłaty kwalifikacyjnej.

Otrzymanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego wiąże się z pewnymi kosztami. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, koszt wynosi 1200 zł. Dodatkowo, wnioskodawca musi uiścić niewielką opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek wraz z opłatą należy złożyć do odpowiedniej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadzi analizę formalną i rozmowę z wnioskodawcą.

Gdy wnioskodawca ubiega się po raz kolejny o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, konieczne jest ponowne wniesienie pełnej opłaty kwalifikacyjnej. Sposób postępowania jest podobny do procedury pierwszego ubiegania się, jednak wymagane są dodatkowe dokumenty potwierdzające kolejne osiągnięcia i dorobek praktyczny.

Procedura nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Po złożeniu wniosku, następuje analiza formalna przez wyznaczony zespół okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Jeśli wniosek jest kompletny, przeprowadza się rozmowę z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia kwestii związanych ze spełnieniem warunków pełnienia funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Po rozmowie, wniosek wraz z aktami sprawy przesyłane są do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Po uprawomocnieniu się decyzji, wnioskodawca zostaje wpisany na listę rzeczoznawców budowlanych i może rozpocząć pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Procedura nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego polega na złożeniu wniosku, przeprowadzeniu analizy formalnej oraz rozmowie z wnioskodawcą. Następnie, wniosek jest przekazywany do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje decyzję o nadaniu tytułu. Po uprawomocnieniu się decyzji, osoba staje się oficjalnym rzeczoznawcą budowlanym.

Ponowne ubieganie się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Jeśli poprzednia decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wygasła, osoba może ponownie ubiegać się o ten tytuł na uproszczonych zasadach. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Wymagane jest wykazanie kolejnej partii prac, potwierdzenie udziału w konferencjach i szkoleniach oraz wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w pełnej wysokości. Procedura ponownego ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego jest podobna do procedury pierwszego ubiegania się, ale wymaga dodatkowych dokumentów potwierdzających kolejny dorobek praktyczny.

Dodaj komentarz